Refundacja leczenia zagranicznego przez NFZ

Ważna informacja dla ubezpieczonych Polaków: 15 listopada 2014 r. weszła w życie w Polsce nowelizacja przepisów dotycząca kosztów opieki zdrowotnej w sprawach transgranicznych (dziennik Ustaw z dnia 4.11.2014 r.)

Pacjent ubezpieczony w Polsce, który był leczony w innym państwie UE, będzie mógł otrzymać zwrot kosztów według stawek stosowanych w Polsce i do wysokości wynikającej z wystawionego rachunku. Refundacji będą też podlegać produkty lecznicze i wyroby medyczne. Pacjent, który skorzystał z odpłatnych świadczeń zdrowotnych w innym państwie członkowskim UE, aby otrzymać zwrot poniesionych kosztów będzie musiał zwrócić się z wnioskiem do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ. Podstawa do zwrotu będzie rachunek wystawiony przez zagraniczny podmiot wykonujący działalność leczniczą, a także skierowanie, recepta lub zlecenie.

Ta dyrektywa dotyczy również leczenia sanatoryjnego – podstawa to rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych – leczenie uzdrowiskowe (ubezpieczeni Polacy mogą raz na 18 miesięcy korzystać ze skierowania NFZ do uzdrowiska).

Więcej informacji: centrala NFZ w Warszawie, tel. 22/ 5726424 lub 22/5726289

http://www.kpk.nfz.gov.pl/leczenie-w-innym-panstwie.html